Nákupní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej motocyklových řetězů v maloobchodním režimu prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.moto-retezy.cz

 1. Dodavatel
 2. Způsoby objednávání
 3. Kupní smlouva
 4. Cena zboží
 5. Dodací podmínky, poštovné, balné
 6. Platební podmínky
 7. Slevy
 8. Možnost odstoupení od smlouvy
 9. Záruční doba, Reklamace
 10. Ostatní podmínky

1. Dodavatel

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.moto-retezy.cz, jakož i dodavatelem a tedy i prodávajícím je:

František Kváč
IČ 70165220, DIČ CZ8112223306
Místo podnikání: Ve Lhotkách 1577, 530 03 Pardubice
Provozovna: Štrossova 336, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Tel.: 466 612 146
Fax: 466 612 146
E-mail: moto-retezy@centrum.cz
Http: www.moto-retezy.cz,  www.frikoretezy.cz, www.retezy.net

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se provozovatel těchto stránek označuje jako „prodávající“ a uživatel těchto stránek jako „kupující“.

2. Způsoby objednávání

a) E-mailem z internetového obchodu
24 hodin denně na www.moto-retezy.cz

b) E-mailem z elektronické pošty
24 hodin denně na adrese: moto-retezy@centrum.cz

Podmínkou pro platnou elektronickou objednávku je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a specifikace objednaného zboží v souladu s označením v nabídce na těchto internetových stránkách. Objednávka je závazná. Kupující je povinen mimo jiné uvést také svou e-mailovou adresu, na kterou prodávající zašle e-mail s akceptací objednávky nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení objednávky kupujícího.

V případě že objednávka nebude pro prodávajícího obsahovat všechny údaje v objednávkovém formuláři či nebude poskytovat přesnou informaci o požadovaném zboží, vyžádá si e-mailovou formou prodávající od kupujícího doplnění objednávky. Po dostatečném doplnění objednávky ze strany kupujícího zašle prodávající kupujícímu e-mail s akceptací objednávky nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení doplnění objednávky v souladu s požadavky prodávajícího.

Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení čí služeb elektronických komunikací.

3. Kupní smlouva

Objednávka (případně doplněná objednávka) se všemi náležitostmi dle bodu 2 podmínek je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. V potvrzujícím e-mailu prodávající uvede lhůtu k dodání zboží.

Pokud lhůta pro dodání zboží bude v  e-mailu zaslaném prodávajícím kupujícímu odlišná od lhůty v bodu 5 těchto podmínek, považuje se takový e-mail za nový návrh kupní smlouvy, nikoliv za akceptaci návrhu kupujícího, a kupující, pokud hodlá uzavřít kupní smlouvu s touto jinou lhůtou dodání, je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů zaslat prodávajícímu potvrzující e-mail, že s novým návrhem kupní smlouvy s jinou lhůtou dodání souhlasí. Pak je uzavřena kupní smlouva doručením tohoto e-mailu ze strany kupujícího.

Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že prodávající bude pro kupujícího rezervovat zboží v jeho obchodě po dobu 14 dnů od uplynutí lhůty k odběru zboží. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená smlouva platnosti a obě smluvní strany jí nejsou nadále vázány.

4. Cena zboží

Ceny uvedené na webových stránkách www.moto-retezy.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné ke dni objednání kupujícím.

5. Dodací podmínky, poštovné, balné

Samostatné řetězy jsou skladem v obvyklém množství připraveny téměř vždy k okamžitému dodání do tří pracovních dnů od akceptace objednávky kupujícího a u kompletních motosad do 30 dnů od akceptace objednávky kupujícího.

V případě že nebude možné dodržet dodací lhůtu dle předchozího odstavce, bude prodávající postupovat v souladu s bodem 3 těchto podmínek.

Dodání zboží je prováděno na dobírku či osobním odběrem zboží v provozovně prodávajícího, to znamená že kupující může zboží převzít až po úplném zaplacení kupní ceny.

Zboží na dobírku zasíláme prostřednictvím firmy PPL, balíkem v souladu s jejím přepravním řádem. U zboží v ceně do 1.000,-- Kč včetně DPH účtujeme poštovné a balné ve výši 140,-- Kč včetně DPH. Objednávku z internetového obchodu je možné vyřídit a doručit pouze na území České republiky.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat zejména neporušenost obalů, počet balíků, a v případě jakýchkoliv závad, tyto oznámit ihned při doručení přepravci. Na pozdější reklamaci o porušení obalu při přepravě nebude brán zřetel.

Osobní odběr zboží je možný na provozovně prodávajícího – viz. bod 1 podmínek, když pokud kupující požaduje osobní odběr zboží, je povinen toto uvést v objednávce. Zboží bude v dodací lhůtě připraveno k vyzvednutí na provozovně prodávajícího.

6. Platební podmínky

Kupní cena je placena v hotovosti při převzetí zboží v případě, kdy kupující požadoval osobní odběr zboží.
V případě zaslání zboží na dobírku je kupní cena hrazena při převzetí zásilky s dodaným zbožím.

7. Slevy

Objednávka z internetového obchodu při odběru více jak dvou kusů řetězů v obvyklé délce pro montáž na motocykl nebo při odběru kompletní řetězové sady s dvěma kusy řetězových kol (pastorek + rozeta), bez nároku na jiné slevy.

8. Možnost odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, a to na adresu František Kváč, prodej řetězů ČZ a MAHERA, Štrosova 336, 530 03 Pardubice. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do pěti dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a čisté, v původním obalu. Od smlouvy nelze odstoupit a ani vrátit zboží zpět prodávajícímu, jestliže se jedná o zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, případně bylo již provedeno firemní označení na výrobku (např. nestandardní délka). Zboží zpět nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřebíráme.

Pokud zboží bude vráceno kompletní, nepoužité, nepoškozené, čisté a v původním obalu, bude kupujícímu zaslána e-mailem informace, že zboží bylo vráceno v pořádku a do 15 pracovních dnů vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, a to buď převodem na účet či poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce. Doporučujeme v oznámení o odstoupení od smlouvy uvést číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

Pokud by vrácené zboží bylo jakkoliv poškozené či opotřebované, má prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započíst oproti kupní ceně.

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit na kupujícím škodu, která mu tím vznikla.

9. Záruční doba, reklamace vad

Záruční doba na zboží je 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiné vady, které nebyly způsobeny zejména neodborným nebo nešetrným zacházením, neodbornou montáží, použitím výrobu v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením, opotřebením, živelnými pohromami.

Způsoby reklamace jsou:

 • osobně na provozovně prodávajícího (viz. bod 1). Provozní doba provozovny je každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hod. Kupující je povinen spolu s vadným zbožím předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího.
 • prostřednictvím uplatnění vad doporučenou zásilkou a zároveň zasláním vadného zboží k posouzení na adresu provozovny prodávajícího František Kváč, prodej řetězů ČZ a MAHERA, Štrosova 336, 530 03 Pardubice. Vadné zboží musí být zasláno nikoliv na dobírku, zásilky na dobírku nepřebíráme. Kupující je povinen k oznámení vad přiložit alespoň kopii dokladu o zakoupení zboží u prodávajícího.

Maloobchodnímu zákazníkovi se obvykle při reklamaci, kde je zřetelná zjevná vada, pokud vada není zjevně způsobena kupujícím (což posuzuje na místě prodávající) a kupující se dostaví k reklamaci do provozovny prodávajícího, vydává ihned nový výrobek zdarma bez právního nároku, a to pouze v množství 1 kus, přičemž reklamovaný výrobek je ihned zaslán výrobci k posouzení reklamované závady k technickému a laboratornímu zkoumání, zákazník bude s tímto výsledkem seznámen do 30 dnů a reklamace bude vyřízena dle platných zákonů, tj. nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí vadného zboží kupujícím, pokud nebude dohodnuta lhůta jiná.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží zjevné vady (např. neúplnost dodávky), je povinen tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě doručení zboží v poškozeném obalu doporučujeme zásilku nepřevzít.

10. Ostatní podmínky

Montáž řetězů a kompletních motocyklových sad (řetězová kola s řetězem) neprovádíme a doporučujeme provést výměnu a údržbu výše uvedených komponentů v odborném servise za použití speciálního nářadí za dodržení veškerých platných technických norem. Pro montáž svépomocí je vhodné shlédnutí přiloženého videa, kde je odborná montáž vyobrazena. Veškeré podrobné technické informace jsou zveřejněny na naší hlavní webové presentaci www.retezy.net.eBRÁNA webarchitect